Z  20. oktobrom 2011 stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve zakona o DDV,

ki so bile objavljene v Ur.l. RS št. 78/2011.

Ključni sta dve novosti:

1. Izstavljanje dobropisov

Za popravke davčne osnove (npr. zaradi naknadnega popusta, reklamacije, vračila blaga in podobno) izstavimo dobropis. Doslej je veljalo, da smo si obračunani DDV lahko popravili šele, ko smo od kupca prejeli potrjeni dobropis, da si je tudi on popravil svoj odbitni davek na dodano vrednost.

Od 20. Oktobra letos dalje pa potrditev popravka s strani  kupca ni več potrebna.

Za nove popravke zakon določa, da si zavezanec lahko popravi obračunani DDV že v obdobju, v katerem  pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka. Odslej torej zadošča izstavitev dobropisa, vendar pa bodo zavezanci morali v morebitnem davčnem postopku dokazovati, da so kupca o popravku dejansko pisno obvestili. Za »stare« izstavljene dobropise še vedno velja, da je potrebno od kupcev izterjati potrditev.

Za kupca sprememba zakonodaje pomeni dolžnost, da si vstopni DDV popravijo na podlagi prejetega dobropisa najkasneje v davčnem obdobju, v katerem prejmejo dobropis oziroma obvestilo dobavitelja.

2. Za popravek DDV ni več potrebno čakati na konec stečaja ali prisilne poravnave

Z 20. oktobrom 2011 bomo lahko popravili (zmanjšali) obračunani DDV od vseh postopkov prisilne poravnave in stečaja, za katere je bil sklep o začetku postopka izdan po 1.1.2011.  Torej, ne bo več treba čakati na zaključek postopka, popravek celotnega obračunanega davka pa bomo lahko izvedli že na podlagi priznane terjatve s strani stečajnega upravitelja oziroma upravitelja prisilne poravnave. Pogoj za popravek že med insolvenčnim postopkom je poleg priznanja terjatev še ta, da smo terjatve tudi prijavili (kar vemo, da sicer za navadne terjatve pri prisilni poravnavi ni potrebno). Vsem strankam priporočamo, da budno spremljajo objave v insolvenčnih postopkih na spletni strani Ajpesa, e-objave sodnih zadev in o morebitnih potrebnih popravkih obvestijo računovodski servis.

Za več informacij kliknite spodnjo povezavo:

http://www.ajpes.si/eobjave/default.asp?s=51

DRUGE NOVOSTI

Tudi ostale novosti so opredeljene, kot pomembne, vendar se lahko za vsakega individualno razlikujejo po pomembnosti, pa vendar svetujemo, da si preberete vse

spodaj navedene:

  • Postopoma se uvaja vse več obrazcev in vlog, ki jih je potrebno oddati izključno po elektronski poti. Seznam si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost

  • Davčne uprave ni več potrebno obveščati o začetku ali prenehanju dobav po 76.a členu ZDDV-1, prav tako na davčno upravo ni več potrebno oddajati praznih rekapitulacijskih poročil niti praznih poročil o dobavah po 76.a členu.
  • Spremenjene so določbe o popravljanju napake v davčnem obračunu in pri izračunavanju zamudnih obresti.
  • Skupaj z zakonom začnejo veljati tudi spremembe Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, o čemer si lahko več preberete na spodnji povezavi:

Spremembe in dopolnitve pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Kategorije: Novice